REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Żłobka Teodorek

I. PODSTAWA DZIAŁANIA

Żłobek Teodorek działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z póżn.zm., zwanej dalej „Ustawą”;
 2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925);
 3. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368);
 4. statutu żłobka;
 5. postanowień niniejszego Regulaminu Organizacyjnego;

II. PODSTAWOWE INFORMACJE

 1. Żłobek  Teodorek prowadzony  jest w formie działalności gospodarczej przez firmę  Konsensus – Mediacje, Terapia, Edukacja -Justyna Wysocka-Kendzia z siedzibą w Chorzowie przy ul. Wolności 12.
 2. Siedziba Żłobka mieści się w Chorzowie przy ul. Kościuszki 52.
 3. Żłobek Teodorek  wpisany został do Rejestru Żłobków i klubów dziecięcych działających  w Chorzowie, prowadzonego przez Prezydenta Miasta  pod nr 17165/Z   z dnia 31.08.2020 r.

III. ORGANIZACJA

 1. Żłobek  przyjmuje Dzieci w wieku od 24 mies.zycia  do 3 lat. Opieka nad Dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym Dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie Dziecka wychowaniem przedszkolnym  - 4 rok życia.
 2. Żłobek  jest czynny przez cały rok w godzinach od 6:30 do 16:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Rodzice/opiekunowie prawni  zobowiązani są  do przyprowadzenia Dziecka  do godz. 9.00. Dziecko powinno opuścić placówkę do godziny 16:30. 
 3. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do przyprowadzania i odbierania Dziecka osobiście bądź przez upoważnioną rodziców/opiekunów prawnych osobę. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby, które zostały upoważnione do odebrania Dziecka ze żłobka, przejmują prawną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonego ich opiece Dziecka. Odbierać Dzieci  mogą tylko osoby pełnoletnie, upoważnione na piśmie, legitymujące się dowodem tożsamości. 
 4. Ograniczenie kontaktu jednego z rodziców/opiekunów prawnych z Dzieckiem bądź nie wydanie Dziecka rodzicowi/opiekunowi prawnemu, żłobek może realizować wyłącznie na podstawie orzeczenia sądowego. 
 5. W przypadku spóźnienia po odbiór Dziecka , od rodziców/opiekunów prawnych pobierana będzie kwota 20 zł za każde rozpoczęte 30 min., dodatkowej pracy opiekunki. Kwota ta będzie doliczona do odpłatności za pobyt w Klubie  w kolejnym miesiącu.
 6. W przypadku nieodebrania Dziecka przez Rodzica/opiekuna prawnego lub inną osobę przez niego upoważnioną do godziny 16:30 i niemożliwość skontaktowania się z rodzicem/opiekunem prawnym, osoba kierująca Klubem   powiadamia komisariat policji. 
 7. Żłobek  odmówi wydania Dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej Dziecko wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających czy zachowanie agresywne. W takich przypadkach personel  ma obowiązek zatrzymać Dziecko  do czasu wyjaśnienia sprawy. 
 8. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzania zdrowego Dziecka  do żłobka
 9. W czasie pobytu w złobku, w przypadku zaobserwowania lub zgłoszenia przez Dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania samego Dziecka oraz innych  (m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne) Opiekun ma obowiązek powiadomic  Rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowac osobę kierującą Klubem o stanie zdrowia.  
 10. Po otrzymaniu od opiekunki lub dyrektora informacji o stanie zdrowia Dziecka, Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania Dziecka ze żłobka, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.
 11. W razie zagrożenia zdrowia lub życia Dziecka opiekun lub dyrektor wzywa pogotowie ratunkowe i bezzwłocznie zawiadamia rodzica/opiekuna prawnego.
 12. W Żłobku nie podaje się Dzieciom żadnych leków.   
 13. Zajęcia dydaktyczne  odbywają się pomiędzy godziną 10:00 do 10:30. Zajęcia ze specjalistami odbywają się w wyznaczone dni w godzinach 10:00 do 11:00
 14. Czas trwania zajęć dydaktycznych  dostosowany jest do możliwości rozwojowych Dziecka. W czasie trwania roku żłobek może modyfikować ofertę edukacyjną, jeżeli jest to uzasadnione bieżącymi potrzebami.
 15. Klub Dziecięcy jest nieczynny w dni ustawowo wolne od pracy, tj.: 1 stycznia, I i II dzień Świąt Wielkanocnych, 1 i 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada, I i II dzień Świąt Bożego Narodzenia. Żłobek zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych, pojedynczych dni wolnych (tzw. długie weekendy) w danym roku, w których Klub będzie nieczynny. 
 16. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia w żłobku mogą zostać odwołane w sposób zapowiedziany lub nagły, jeśli z przyczyn niezależnych od żłobka nie można zapewnić Dzieciom właściwych warunków pobytu, w szczególności dotyczy to braku bieżącej wody lub energii elektrycznej.
 17. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez Opiekunów. Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości Rodziców/opiekunów prawnych na tablicy informacyjnej określa godziny posiłków i zajęć prowadzonych w żłobku. Dyrektor żłobka może zmienić organizację dnia, jeśli jest to uzasadnione (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości, choroba osoby prowadzącej zajęcia).
 18. W trosce o zachowanie higieny Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zdejmowania obuwia przed wejściem na sale.
 19. Na Rodzicach/opiekunach prawnych spoczywa obowiązek przestrzegania obowiązującego statutu i regulaminu żłobka oraz stosowania się do ogłoszonych przez Dyrektora komunikatów.
 20. Informacje mogą być przekazywane:
  •    ustnie: na zebraniach  lub telefoniczne
  •    elektroniczne: e-mail, strona internetowa żłobka, strona FB
 21. Zgodnie z zaleceniem Sanepidu – Rodziców/opiekunów prawnych obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do sal w trakcie podawania posiłków oraz do kuchni.
 22. Firma cateringowa przygotowuje tygodniowy jadłospis który wywieszany jest na tablicy informacyjnej.

IV ZASADY DOTYCZĄCE OPŁAT

 1. Za pobyt dziecka w żłobku rodzice, z którymi została zawarta umowa, uiszczają miesięczną opłatę stałą, na którą składają się koszty związane z pobytem i   wyżywieniem dziecka.  Wysokość opłaty stałej reguluje umowa świadczenia usług zawarta z rodzicami / opiekunami prawnymi.
 2. Opłata stała nie podlega zwrotowi. 
 3. Opłata za pobyt dziecka w żłobku  pobierana jest z góry do 5 dnia każdego miesiąca. 
 4. Dodatkowo w żłobku  uiszczana jest jednorazowa opłata wpisowa, której wysokość jest określana na każdy rok. Opłata ta zostaje przekazana na zakup niezbednych środków do złobka , środków higienicznych oraz  opłaty  ubezpieczenia.
  5.W przypadku rezygnacji rodziców/opiekunów prawnych z usług placówki, opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

V. DOFINANSOWANIA  do FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI

Żłobek Teodorek korzysta :

 • z dotacji Urzędu Miasta Chorzów w kwocie 550 zł miesięcznie przypadającej na każde dziecko, korzystające z opieki w żłobku
 • z dofinansowania z Programu Maluch plus 2021 w kwocie 80 zł./dziecko

Comiesięczne opłaty ponoszone przez rodziców/opiekunów prawnych, uwzgledniaja  w/wym. koszty.

VI. WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI do żłobka Teodorek

1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Chorzowa i zamieszkałe poza jego terenem.
2. Zapisy do Żlobka prowadzone są przez cały rok, w miarę posiadanych wolnych miejsc.
3. Dzieci uczęszczające do żłobka  będą przyjmowane na kolejny rok  automatycznie na podstawie deklaracji o kontynuowaniu pobytu.
4. Naboru dzieci do Żłobka dokonuje Dyrektor  placówki.
5. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do Żłobka przekracza liczbę wolnych miejsc, w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci: 
5.1 z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci w rodzinie), 
5.2 posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. 
6. W przyjmowaniu dzieci na pozostałe miejsca brane są pod uwagę następujące  kryteria: 
6.1 dzieci rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących na terenie Miasta Chorzowa, 
6.2 dzieci z ciąży mnogiej, 
6.3 dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Żłobka.
7. Dzieci nieprzyjęte do Żłobka z powodu braku wolnych miejsc umieszczane są na liście oczekujących na przyjęcie. 
9. W przypadku zwolnienia się miejsca, dzieci przyjmowane są do żłobka zgodnie z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie. 
10. Podstawą przyjęcia dziecka do żłobka jest wypełnienie  zapoznanie się rodziców ze statutem i regulaminem placówki, podpisanie Umowy o świadczeniu usług przez żłobek oraz  wpłata wpisowego ustalonego w umowie.
11. W przypadku zgłoszonej na piśmie przez rodziców dziecka, jego nieobecności trwającej powyżej 1 miesiąca, na jego miejsce może zostać przyjęte kolejne dziecko z listy oczekujących. Przyjęcie następuje jedynie na czas nieobecności pierwszego dziecka.
12. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez Dyrektora Placówki  w szczególności, gdy: 
-  rodzice nie przestrzegają postanowień obowiązującego w żłobku statutu i obowiązującego w placówce regulaminu; 
- rodzice zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci; 
-  dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci,
- dziecko jest nieobecne nieprzerwanie przez okres 1 miesiąca
- umowa o świadczenie usług opieki uległa rozwiązaniu lub wygasła.
2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków  doręcza się rodzicom w formie pisemnej.
 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują procedury wewnętrzne żłobka lub indywidualne ustalenia pomiędzy  dyrektorem, a Rodzicami/opiekunami prawnymi.
 2. Dane kontaktowe Żłobka 
  Żłobek Teodorek
  41-500 Chorzów ul. Kościuszki 52
  email: telesforek.chorzow@gmail.com
  tel. 660 535 656
  www.telesforek.pl

 

>> STATUT Klubu Dziecięcego Telesforek<<